Những bước đi ban đầu của khoa học xã hội Việt Nam


Năm 1951, tại Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quyết định biên soạn lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng, trước đó Bác Hồ đã viết lịch sử dân tộc Việt Nam bằng thơ lục bát và năm 1949, Bác lại đề nghị biên soạn lịch sử kháng chiến. Ngày 2-12-1953, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Lao Động Việt Nam ra Quyết định số 34/NQ-TƯ về việc thành lập Ban Nghiên Cứu Lịch Sử - Địa Lý - Văn học Việt Nam với 2 nhiệm vụ chính: Một là, sưu tầm, nghiên cứu những tài liệu về lịch sử, địa lý, văn học Việt Nam và biên soạn những tài liệu lịch sử, địa lý, văn học Việt Nam; Hai là, nghiên cứu và giới thiệu lịch sử, địa lý, văn học các nước bạn trên thế giới. Năm 1959, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra quyết định thành lập ỦY BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC do đồng chí Trường Chinh làm Chủ nhiệm. Trong Ủy Ban Khoa học nhà nước có nhiều Viện nghiên cứu tự nhiên và xã hội. Ngày 06-02-1960, Thủ tướng Chính Phủ ra quyết định thành lập Viện Sử Học Việt Nam. Trong Viện sử học có Tổ Dân Tộc Học do nhà nghiên cứu Lã Văn Lô làm tổ trưởng và nhiều tổ chuyên ngành sử học khác.

 

Mạc Đường

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.