Thông báo đăng kí niên luận dành cho sinh viên khóa 2014 - 2018 (cập nhật ngày 3/11)

Thông báo về thời gian thực hiện niên luận, danh sách giảng viên, đề tài đăng kí, thời hạn và cách thức đăng kí. Danh sách giảng viên hướng dẫn đã được cập nhật lại vào ngày 3/11/2016.

Theo đề cương môn học mới dành cho sinh viên khóa 2014 - 2018 theo học ở cả hai bộ môn Nhân học Văn hóa - Xã hội và Nhân học Phát triển, nhằm tăng thời gian thực hiện đề tài, sinh viên bắt đầu đăng kí niên luận từ học kì V (học kì I năm 3), thực hiện niên luận trong ba học kì là học kì V, học kì VI, học kì VII. Sinh viên đăng kí học phần Niên luận ở Phòng Đào tạo và nộp bài về văn phòng khoa (theo lịch thông báo cụ thể sau) vào học kì VII (tức học kì I năm 4).

 


Nay, văn phòng khoa thông báo đến sinh viên khóa 2014 về việc đăng kí niên luận cụ thể như sau:


1. Thời gian đăng kí: từ ngày 2/11 (thứ tư) đến hết ngày 16/11/2016 (thứ tư). Sau thời gian trên, văn phòng khoa không giải quyết thêm bất kì trưởng hợp đăng kí hay thay đổi đề tài nào khác của sinh viên.


2. Cách thức đăng kí: sinh viên gửi email đăng kí về email: giaovudh.khoanhanhoc@gmail.com, với mẫu chung như sau:

- Tên email: Đăng kí Niên luận khóa 2014 - 2018

- Nội dung email bao gồm: Họ và tên, Mã số sinh viên, Giảng viên đăng kí, Đề tài đăng kí.


3. Trong năm học này, khoa Nhân học có 11 giảng viên tham gia hướng dẫn niên luận, mỗi giảng viên có 5 mảng đề tài / đề tài cụ thể. Sinh viên đăng kí 1 đề tài trong số những đề tài này và liên hệ với giảng viên hướng dẫn ngay sau khi đăng kí thành công. Sinh viên không đăng kí trùng đề tài, vì vậy đối với những đề tài có từ 2 sinh viên đăng kí trở lên, văn phòng khoa sẽ ưu tiên cho đăng kí đến sớm nhất, và thông báo đến các sinh viên còn lại đổi đề tài đăng kí.


Danh sách giảng viên và đề tài niên luận sinh viên xem dưới đây.

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.