• Ban chủ nhiệm khoa

   
   
  TS. HUỲNH NGỌC THU
  Trưởng khoa Nhân học
   TS. ĐẶNG THỊ KIM OANH
  Phó Trưởng Khoa
  Phụ trách Công tác sinh viên

  PGS. TS. PHAN THỊ HỒNG XUÂN
   Phó Trưởng Khoa
  Phụ trách Hợp tác Quốc tế

  TS. PHẠM THANH DUY
  Phó Trưởng Khoa
  Phụ trách Nghiên cứu khoa học

             
  TS. Trương Thị Thu Hằng
  Trưởng Bộ môn Nhân học Phát triển 
   
  TS. Trương Văn Món
  Trưởng Bộ môn Nhân học Văn hóa - Xã hội