• Hội đồng khoa học

   

  Theo quyết định số 458/QĐ-XHNV-TCCB ngày 01/02/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM về việc công nhận Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa Nhân học gồm các thành viên như sau:

   1

  NGND.GS.TS. Ngô Văn Lệ

  - Chủ tịch Hội đồng

   2

  TS. Huỳnh Ngọc Thu

  - Phó Chủ tịch Hội đồng

   3

   PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân

  - Thư ký Hội đồng

     4

   PGS. TS. Nguyễn Văn Tiệp

  - Ủy viên

     5

   PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết

  - Ủy viên

   6

   PGS.TS. Thành Phần

  - Ủy viên

   7

   TS. Nguyễn Khắc Cảnh

  - Ủy viên

     8

   TS. Đặng Thị Kim Oanh

  - Ủy viên

     9

   TS. Ngô Thị Phương Lan

  - Ủy viên

     10

   TS. Trương Văn Món

  - Ủy viên

   11

   TS. Trương Thị Thu Hằng

  - Ủy viên

   12

   PGS. TS. Nguyễn Đức Lộc

  - Ủy viên

     13

   GV. Lê Thị Mỹ Dung

  - Ủy viên


  Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo đại học, sau đại học, công tác nghiên cứu khoa học của Khoa Nhân học.