Nhu cầu và mục tiêu

 

1. Nhu cầu khoa học và thực tiễn xã hội của ngành Nhân học

Ngành Nhân học nghiên cứu tổng hợp về bản chất của con người trong tính toàn diện của nó dựa trên một hệ thống lý thuyết cũng như có những phương pháp nghiên chuyên biệt lại có mối quan hệ liên ngành với nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn khác. Vì vậy, bản thân ngành Nhân học có khả năng nghiên cứu và góp phần tham gia giải quyết những vấn đề dân tộc, tôn giáo, kinh tế, chính trị, văn hóa, sức khỏe, giáo dục, môi trường thuộc các lĩnh vực liên quan đến con người và các cộng đồng cư dân, dân tộc khác nhau.

Trong xã hội hiện đại, nhất là trong các thập kỷ vừa qua nhu cầu tuyển dụng các chuyên gia về Nhân học phục vụ trong các tổ chức, các hội nghề nghiệp khác nhau ngày càng nhiều. Ví dụ, Ngân hàng Thế giới tuyển dụng các chuyên gia Nhân học làm nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm định, đánh giá các chương trình tài trợ, các dự án đầu tư phát triển nhầt là các dự án ở những vùng dân tộc thiểu số. Các cơ quan phát triển quốc tế và trong các quốc gia phát triển đã tuyển dụng rất nhiều người được đào tạo trong ngành Nhân học để làm việc trong các khâu thiết kế dự án, khảo sát các vấn đề liên quan đến hoạt động của con người trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.

Ở nước ta, kể từ khi công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới đã tạo điều kiện cho các chuyên gia Nhân học tham gia làm việc trong các viện nghiên cứu liên quan đến con người, giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học và cao đẳng; trong các tổ chức chính trị, ngoại giao, văn hóa xã hội thuộc các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, giáo dục, giới, môi trường, văn hóa, du lịch, các tổ chức tham gia hoạch định chính sách của trung ương đến địa phương, tham gia thẩm định, đánh giá chính sách và các chương trình đầu tư phát triển đất nước trong các lĩnh vực khác nhau. Các nhà Nhân học còn làm việc trong các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, làm việc trong các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

Như vậy, đào tạo ngành Nhân học chính là góp phần tham gia vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước nhằm phục vụ công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

2. Mục tiêu đào tạo

- Theo điều 35 Luật Giáo dục, mục tiêu của giáo dục Đại học là đào tạo những cá nhân có phẩm chất chính trị, có đạo đức và có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ đáp ứng với nhu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

- Khoa Nhân học Truờng Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) có chức năng đào tạo bậc đại học để đáp ứng được nhu cầu của xã hội, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Mục tiêu tổng quát của chương trình đào tạo cử nhân là trang bị cho sinh viên vừa có kiến thức lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức đại cương về các ngành khoa học Xã hội và Nhân văn, vừa có kiến thức chuyên sâu về ngành Nhân học cả về lý luận và phương pháp nghiên cứu cũng như những vấn đề khác liên quan đến con người và các cộng đồng các dân tộc ở Việt nam và thế giới.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Nhân học có khả năng:

+Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu liên quan đến con người của các cư dân, dân tộc ở các trường đại học, cao đẳng, các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu của trung ương và địa phương.

+ Làm việc trong các cơ quan Trung ương và địa phương như ở các tổ chức chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội về các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, văn hóa, xã hội, giáo dục, du lịch, môi trường…

+ Làm việc trong các tổ chức ngoại giao, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ đóng tại Việt Nam; làm việc trong các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước về quản trị nhân sự, tiếp thị, thư ký văn phòng.

+ Nếu có khả năng sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp sau đại học để nhận học vị thạc sĩ và tiến sĩ về Nhân học.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.