Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của khoa Nhân học giai đoạn 2016 - 2020

Là một thành viên của ĐHQG-HCM, Trường ĐHKHXH&NV có vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.
Để hoàn thành trọng trách đó, Trường ĐHKHXH&NV tuyên bố Tầm nhìn, Sứ mạng và Mục tiêu như sauKhoa Nhân học là luôn phấn đấu vì mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.
Để hoàn thành trọng trách đó, khoa Nhân học có Tầm nhìn, Sứ mạng và Mục tiêu như sau
 

Khoa Nhân học là luôn phấn đấu vì mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.
Để hoàn thành trọng trách đó, khoa Nhân học có Tầm nhìn, Sứ mạng và Mục tiêu như sau.

1. Tầm nhìn

Khoa Nhân học là một trong những khoa giảng dạy và nghiên cứu khoa học hàng đầu trong Nhà trường và có uy tính với các Trường bên ngoài cùng đào tạo ngành Nhân học.

2. Sứ mạng

- Là Khoa đào tạo chuyên sâu về ngành Nhân học ở Việt Nam, tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực Nhân học nói riêng và KHXH-NV nói chung cho xã hội.

- Có những đóng góp chiến lược cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước

3. Mục tiêu

  3.1. Mục tiêu chung

Đào tạo đội ngũ cử nhân vừa có kiến thức lý luận cơ bản về triết học, lịch sử tư tưởng và đường lối cách mạng Việt Nam. Kiến thức đại cương làm nền tảng lý luận cho việc tiếp thu các khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành nâng cao ở các giai đoạn sau.

   3.2. Mục tiêu cụ thể

- Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về ngành Nhân học với các trọng tâm như dân tộc, tôn giáo, văn hóa-xã hội, kinh tế, du lịch, truyền thông, giới, phát triển cộng đồng…

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức chuyên sâu về lý luận, phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, văn hóa, xã hội của các cộng đồng tộc người ở Việt Nam nói chung và ở khu vực Nam bộ nói riêng (theo chuyên ngành Nhân học Văn hóa – xã hội); hoặc liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở cộng đồng tộc người hay một khu vực, một quốc gia (theo chuyên ngành Nhân học phát triển).

Với kiến thức chuyên sâu, Cử nhân ngành Nhân học có thể đảm đương được các công việc liên quan đến công tác quản lý về các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, văn hóa - xã hội; hoặc có thể trở ngành những người nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề văn hóa, xã hội, tôn giáo, tộc người... (nếu tốt nghiệp ngành Nhân học văn hóa – xã hội); hoặc tham gia với tư cách là người tư vấn hoặc đánh giá các dự án phát triển cộng đồng, xã hội; hoặc có thể trở thành người nghiên cứu chính sách, giảng dạy chính sách, tư vấn chính sách cho cộng đồng... (nếu tốt nghiệp ngành Nhân học phát triển).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.