• Chuyến thực tế Cần Giờ của khóa 2013

    Đây là bài viết của một bạn sinh viên Nhân học về chuyến thực tế ở Cần Giờ cho môn học Nhân học kinh tế vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2016.

  • Kì thực tập ở vùng đất mây

    Đây là bài viết - hình ảnh cảm nhận của một sinh viên khóa 2013 sau chuyến đi Thực tập thực tế tại xã Đưng K'nớ (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Thực tập thực tế là một môn học bắt buộc đối với sinh viên Nhân học, sinh viên sẽ trải qua 10-12 ngày tại cộng đồng, cùng chia sẻ và trải nghiệm cuộc sống của người dân đồng thời thực hành các phương pháp, kĩ năng đã được học tại trường lớp.