• Nội hàm của triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện – Khai phóng – Đa văn hoá

  Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng uỷ Trường ban hành ngày 04-12-2015 lần đầu tiên xác định triết lý giáo dục của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM là: Giáo dục toàn diện – Khai phóng – Đa văn hoá (Whole Person – Liberal – Multi Cultural Education).

 • Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của khoa Nhân học giai đoạn 2016 - 2020

  Là một thành viên của ĐHQG-HCM, Trường ĐHKHXH&NV có vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.
  Để hoàn thành trọng trách đó, Trường ĐHKHXH&NV tuyên bố Tầm nhìn, Sứ mạng và Mục tiêu như sauKhoa Nhân học là luôn phấn đấu vì mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.
  Để hoàn thành trọng trách đó, khoa Nhân học có Tầm nhìn, Sứ mạng và Mục tiêu như sau
   

  Khoa Nhân học là luôn phấn đấu vì mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.
  Để hoàn thành trọng trách đó, khoa Nhân học có Tầm nhìn, Sứ mạng và Mục tiêu như sau.

 • Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Nhân học giai đoạn 2011 - 2016

  Dựa trên tình hình chiến lược phát triển giai đoạn 2007 - 2011, Khoa Nhân học tiếp tục xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011 - 2016 nhằm phát huy thế manh là đơn vị đầu tiên đào tạo và nghiên cứu khoa học về Nhân học ở Việt Nam, đồng thời khắc phục những điểm yếu của giai đoạn trước.

 • Giới thiệu chung về khoa Nhân học

  Nhân học là ngành khoa học cơ bản, độc lập, xuất hiện vào nửa cuối thế kỷ XIX, là ngành phổ biến ở những nước nói tiếng Anh. Ngành học này có đối tượng nghiên cứu là con người, nghiên cứu mọi hình thái sinh học, kinh tế – xã hội – văn hóa của con người trong các cộng đồng cư dân, dân tộc với những nếp sống khác nhau và trong nhiều thời kỳ khác nhau.