• Các đơn vị

  * Quan hệ với các đơn vị bên ngoài

   

  Tên 10 đơn vị có quan hệ hợp tác thân thiết

  Số hợp đồng 
  NCKH 
  triển khai 
  cùng đơn vị

  Số lượng cán bộ gửi đến học tập

  Các hoạt động tài trợ

  Quỹ Ford tại Việt Nam

  3

  Tài trợ kinh phí xây dựng chương trình đào tạo và đào tạo nguồn nhân lực

  Khoa Nhân học Đại học Toronto

  3

  Đào tạo Thạc sĩ và NCS

  Quỹ Toyota

  2

  Tài trợ kinh phí NCKH

  Khoa Nhân học, Đại học Amsterdam, Hà Lan

  Trao đổi cán bộ và NCS

  Khoa Nhân học, Đại học Washington, Mỹ

  2

  Đào tạo Thạc sĩ và NCS

  Khoa Nhân học, Đại học Cornell, Mỹ

  1

  Đào tạo Thạc sĩ và NCS

  Khoa Nhân học, Đại học Quốc gia Úc

  Trao đổi cán bộ và NCS

  Viện KHXH vùng Nam Bộ

  Viện Nghiên cứu xã hội TP.HCM

  3

  Đồng nghiên cứu khoa học

  Sở Khoa học Công nghệ Bình Thuận

  1

  Tài trợ kinh phí NCKH

  Sở Khoa học công Nghệ Lâm Đồng

  2

  Tài trợ kinh phí NCKH

   

  * Về Dự án và đề tài hợp tác và nhận tài trợ  Quốc tế

  Kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Nhân học và Xã hội học do Ford Foundation tài trợ. 2000. (220.000USD).

  Xây dựng khung chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình bậc đại học. Nâng cao năng lực chuyên môn cho CBGD (từ 3/2003-5/2007). 122.000 USD. Ford tài trợ

  Đề tài: Dòng quà tặng và mạng lưới xã hội, của Bộ môn Nhân học (đề tài hợp tác giữa Đại học Toronto – Canada và Bộ môn Nhân học) 2003-2007. Canada tài trợ

  Dự án: Hội thảo quốc tế về Nhân học năm 2007. “Hiện đại và truyền thống: Động  thái của văn hóa Việt Nam- tiếp cận  Nhân học (3/2007-12/2007) do Đại học Toronto, Canada và Bộ môn Nhân học phối hợp tổ chức. 200.000 USD. Ford tài trợ

  Dự án: “Nâng cao năng lực chuyên môn cho CBGD va sinh viên Bộ môn Nhân học” (8/2006- 1/2010). 191.500 USD .Ford tài trợ

  Dự án: “Phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc: thực trạng, xu hướng và giải pháp”(4/2007-4/2008) do Quỹ PJSCO Hàn quốc tài trợ: 14.735 USD. Chủ nhiệm dự án:PGS.TS nguyễn Văn Tiệp

  TS Thành Phần cộng tác với đại học quốc gia Tokyo Nhật Bản thực hiện 6 đề tài do Đại học Tokyo tài trợ.